9. decembar - Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Konvencija Ujedinjenih Nacija protiv korupcije usvojena je 2003. godine na Generalnoj skupštini UN-a, te se u svijetu 9. decembar obilježava kao “Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Korupcija, kao društveno opasna pojava prodire u sve segmente društva i predstavlja krivično djelo kojim se ugrožava privredni, društveni, politički i moralni razvoj i prosperitet svake države, pa tako i Bosne i Hercegovine. 

Ovom prilikom Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo želi naglasiti svoju potpunu i snažnu opredijeljenost i posvećenost da, u okviru svojih nadležnosti i raspoloživih kapaciteta, učini sve na sprečavanju, otkrivanju i sankcionisanju svih oblika koruptivnih ponašanja, kako u drugim organima, organizacijama, preduzećima i ustanovama, tako i u sopstvenim redovima. Kao potvrdu takve opredijeljenosti podsjećamo na aktivnosti Uprave policije u prethodnom periodu, kada smo u saradnji i pod direktnim nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, proveli akcije čiji je cilj bio otkrivanje koruptivnih ponašanja pojedinih policijskih službenika, te njihovo procesuiranje u skladu sa zakonom.

Takvim akcijama, ali i kroz redovnu posvećenost borbi protiv ove vrste kriminaliteta u prvih devet mjeseci ove godine evidentiran je 191 događaj sa obilježjima krivičnih djela iz oblasti podmićivanja i protiv službene i druge odgovorne  funkcije,  što je za 176 više u odnosu na isti period prošle godine, i to:  primanje dara ili drugih oblika koristi – 138, zloupotreba položaja ili ovlašćenja - 28, pronevjera u službi – devet,  davanje dara i drugih oblika koristi - šest, krivotvorenje službene isprave – pet, po dva - primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem i nesavjestan rad u službi i jedan događaj sa obilježjem krivičnog djela odavanje službene tajne. 

Želimo istaći veoma kvalitetnu i obostrano korisnu saradnju koju Uprava policije MUP-a KS ostvaruju sa Uredom za borbu protiv korupcije i kontrolu kvaliteta KS, što je rezultiralo i značajnim napretkom u sprečavanju i prevenciji različitih oblika koruptivnih ponašanja, uz intenciju da se ta saradnja u narednom periodu dodatno intenzivira.

Svakako, važno je napomenuti da Uprava policije ostvaruje vrlo uspješnu saradnju sa ICITAP-om (Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci) i INL-om (Uredom za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona Vlade SAD-a), uz aktivno učešće u planiranju i realizaciji kampanja namijenjenih borbi protiv korupcije, te je na našoj službenoj web-stranici dostupna aplikacija za on-line prijavu korupcije, čime se omogućuje građanima da anonimno prijave sve oblike koruptivnih ponašanja.

Borba protiv svih oblika kriminaliteta, posebno korupcije ostaje prioritet u radu Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo