JP TOPLANA / KONKURS

Imenovanje članova Odbora za reviziju JP na period od 4.godine.

Imenovanje se vrši na period od 4.godine.

OPIS POZICIJE:

Odbor za reviziju je tijelo sastavljeno od 3 člana.
Odbor za reviziju ima obavezu i odgovornost:
imenovati vanjskog revizora,
osigurati da interne kontrole u preduzeću budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno ostalim aktima,
obavljati ostale poslove određene Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o privrednim društvima te podzakonskim aktima,
Nadzorni odbor preduzeća predlaže skupštini sastav odbora za reviziju, nakon izbora kandidata većinom glasova na osnovu javnog konkursa, s tim da odabere lica koja su najkvalifikovanija za tu funkciju.

Izbor i razrješenje članova odbora za reviziju vrši skupština preduzeća.

Odbor za reviziju odgovara direktno skupštini javnog preduzeća.

USLOVI:

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

VSS (visoka stručna sprema) VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - diplomirani ekonomista, diplomirani pravnik ili drugog pravnog ili ekonomskog smjera,
najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,
da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak, da u posljednjih 5 godina nije pravosnažno osuđen za krivično djelo ili privredni prestup za radnje nespojive sa poslovima člana odbora za reviziju preduzeća,
član odbora za reviziju ne može biti lice koje ima finansijski i drugi interes u preduzeću.
UZ PRIJAVU NA KONKURS KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI :

kraću biografiju sa podacima o adresi i kontakt telefon, ovjerenu fotokopiju diplome, ovjerenu fotokopiju lične karte, dokaz o radnom iskustvu u struci,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uvjerenje Općinskog suda prema mjestu prebivališta kandidata), ne starije od 3 mjeseca, dokaz da kandidat u posljednjih 5 godina nije pravosnažno osuđen za krivično djelo ili privredni prestup za radnje nespojive sa poslovima člana odbora za reviziju preduzeća (uvjerenje MUP-a da kandidat nije osuđivan), ne starije od 3 mjeseca.
Kandidati čije prijave budu sadržavale gore navedene dokumente će biti pozvani na razgovor-intervju.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično putem pošte najkasnije 8-og dana od dana zadnjeg objavljivanja na adresu: Javno preduzeće " Toplana" d.d. Tešanj, Poslovna zona Bukva br.2 Tešanj, sa naznakom "Prijava na konkurs za člana odbora za reviziju preduzeća".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.


radiotesanj.ba