MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj objavljuje licitaciju za prodaju stalnog sredstva

L I C I T A C I J A za prodaju stalnog sredstva po sistemu „slobodne pogodbe“

Na osnovu Odluke o prodaji stalnog sredstva MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj putem slobodne pogodbe po sistemu „zatvorenih koverti“ br. 479/18 od 28.11.2018. godine, Komisija imenovana istom odlukom za provođenje licitacije u sastavu: Ćeman Sead - predsjednik i članovi Galijašević Nihad i Mešić Mehmed, objavljuju

L I C I T A C I J U
za prodaju stalnog sredstva po sistemu „slobodne pogodbe“Član 1.

Za prodaju stalnog sredstva MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj – Mašine za pakovanje termofolijomProizvođač: NEA PACK Slovačka

Godina proizvodnje 1997.

Instalisana snaga: 17 kW

Inv.br.10258

Stanje mašine: Ispravna

Član 2.

- Na licitaciju se mogu prijaviti i učestvovati sva pravna i fizička lica

- Predmet licitacije može se pogledati u krugu Fabrike svakog radnog dana od 12:00 -14:00h

- Ponude za učešće u licitaciji dostaviti u zatvorenoj koverti do 05.12.2018.godine

na protokol MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj, sa naznakom

“Komisiji za internu licitaciju mašine za pakovanje termofolijom – ne otvarati”.ili poštom na adresu: MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj, Bukva bb, Tešanj 74260

Ponuda treba da sadrži: naziv sredstva za koje se licitira, ponuđena cijena i ime ponuđača.

- Kontakt osoba je Sead Ćeman, tel. 032/665-675, mobitel 066 388 303.