ODGOVOR MINISTARSTVA ZA PRIVREDU/GOSPODARSTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA NA SAOPĆENJE NAŠE STRANKE

Dana 03.01.2022. godine na web-stranici „Naše stranke“ objavljen je članak pod nazivom „Sanja Renić: Bosanski Rio Tinto-Eastern Miningu koncesiona naknada sa 10.000,00 KM po hektaru spuštena na 150,00 KM“.

Shodno navodima u članku ovim putem Vlada Zeničko-dobojskog kantona gospođi Sanji Renić, kao i javnosti saopćava sljedeće: 

 

Prateći dešavanja o investicijama Vlada Kantona je tražila Informaciju o koncesionim naknadama na području Kantona.

Ministarstrvo za privredu je izradilo predmetnu Informaciju koju je Vlada Zeničko-dobojskog kantona Zaključkom, broj: 02-18-15931/19 od 25.10.2019. godine, primila na znanje.

 

Ova informacija je sadržavala, između ostalog, i primjere iznosa jednokratne i kontinuirane koncesione naknade u Tuzlanskom, Hercegovačko-neretvanskom kantonu i drugim kantonima, kao i u zemljama okruženja (Republika Hrvatska, Republika Srbija).

 

Slijedom navedenog Vlada je donijela Zaključak, broj: 02-18-15930/19 od 25.10.2019. godine, na osnovu čega je imenovana Interresorna radna grupa, čiji je zadatak bio da detaljnije razmotri visinu koncesionih naknada (jednokratne i kontinuirane) koje su propisane Odlukom o utvrđivanju minimalne naknade za koncesije („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/13, 16/18), te da nakon razmatranja i analiziranja iste, predloži odgovarajuće izmjene predmetne Odluke.

 

Obzirom na visinu koncesionih naknada u ostalim kantonima, kao i zemljama okruženja Inrerresorna radna grupa je razmatrala izmjenu predmetne Odluke na način da se smanji visina jednokratne koncesione naknade koju koncesionar plati jednokratno po površini koncesionog polja prilikom potpisivanja koncesionog ugovora, ali istovremeno poveća visinu kontinuirane koncesione naknade koju koncesionar plaća shodno potpisanom koncesionom ugovoru.

 

Bitno je napomenuti da se predmetna izmjena odluke primjenjuje na sve zahtjeve za dodjelu koncesije nakon njenog stupanja na snagu.

 

Obzirom da potpisivanje koncesionog ugovora prvo zahtjeva geološko istraživanje tla, na ovaj način koncesionar se lakše opredjeli za investiranje,  jer uz manju koncesionu naknadu izvrši geološka  istraživanja što daje jasnu sliku o mogućnostima eksploatacije, odnosno, ekonomskoj isplativosti projekta. Međutim, i javnost, odnosno, lokalna  zajednica dobija geološke podatke o tlu koje može upotrijebiti u slučaju novih projekata (izgradnje puteva, zgrada, mostova) i na taj način se ogleda njihov ogroman značaj kako za kanton, tako i za Federaciju.

 

Svi ovi podaci se pohranjuju u Federalnom zavodu za geologiju.

 

Takođe, izmjenama Odluke došlo bi i do znatnog povećanja iznosa kontinuirane koncesione naknade, jer se na taj način povećava cijena korištenja javnog dobra, imajući u vidu da se koncesioni ugovor potpisuje na duži vremenski period.

 

Pošto je napravljen prijedlog teksta Odluke, a prije slanja materijala na usvajanje Vladi Kantona, Ministarstvo za privredu je, poštujući propisanu proceduru, uputilo Zahtjeve za Mišljenja o predloženom tekstu Odluke Savezu gradova i općina u FBiH, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije te Konkurencijskom vijeću BiH.

 

Ministarstvo je zaprimilo pozitivna mišljenja  od svih nabrojanih, odnosno njihov stav da se slažu sa predloženim izmjenama, odnosno, smanjenje visine jednokratne, a povećanju kontinuirane koncesione naknade, te je Vlada Kantona i usvojila Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije.

 

O ovome najbolje govori činjenica da je u  toku posljednje dvije godine povećan broj zahtjeva za dodjelu koncesija za istraživanje i eksplotaciju mineralnih sirovina.

 

U periodu od 2013. godine do donošenja odluke bilo je samo dva zahtjeva za dodjelu koncesije, a samo u 2021. godini podnešeno je čak 6 samoinicijativnih zahtjeva za dodjelu koncesije na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

Koncesiona naknada se dijeli u korist budžeta Zeničko-dobojskog kantona i jedinica lokalne samouprave u odnosu 30% : 70%.

 

Ministarstvo za privredu  sredstva naplate koncesionih naknada (30%) usmjerava jedinicama lokalne samouprave za osnivanje, izgradnju i unaprjeđenje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

Ministarstvo za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona