JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME IZVRŠNI DIREKTOR UDRUŽENJA PRIVREDNIKA

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME IZVRŠNI DIREKTOR UDRUŽENJA PRIVREDNIKA „BIZNIS CENTAR“ JELAH-TEŠANJ

 Opis poslova i radnih zadataka:  u saradnji sa Predsjednikom Upravnog odbora Udruženja, a u skladu sa odredbama Statuta, zastupa Udruženje u imovinskim i drugim pravnim odnosima,  rukovodi Stručnom službom Udruženja,  koordinira procesom rada unutar Stručne službe Udruženja,  odgovara za rad Stručne službe i stara se da isti rad bude u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,  stara se o pripremanju materijala za sjednicu Skupštine i Upravnog odbora Udruženja,  priprema i pomaže rad drugih organa i tijela u Udruženju,  odgovara za sprovođenje odluka, zaključaka i preporuka organa i tijela Udruženja,  obavezno prisustvuje sjednicama organa i tijela Udruženja. Broj izvršilaca: 1 (jedan) Mjesto rada: Tešanj 

USLOVI  Opći uslovi - da je državljanin BiH, - da je stariji od 18 godina.  Posebni uslovi -VSS – ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera -najmanje 5 (pet) godine radnog iskustva na rukovodećim pozicijama, -poznavanje rada na računaru, -poznavanje jednog stranog jezika (engleski ili njemački jezik) -posjedovanje vozačke dozvole – B kategorija, 

POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju : - uvjerenje o državljanstvu; - izvod iz Matične knjige rođenih; - dokaz o stručnoj spremi; - dokaz o radnom iskustvu; - dokaz o poznavanju stranog jezika; -dokaz o poznavanju rada na računaru; -dokaz o posjedovanju vozačke dozvole – B kategorija; -Uvjerenje o nekažnjavanju.  Napomena za sve kandidate: - za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se Komisija za izbor na čelu sa Predsjednikom Udruženja, - Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove iz Javnog oglasa bit će pozvani na razgovor sa članovima Komisije, - Komisija će na osnovu predočene dokumentacije i razgovora sa kandidatima, Upravnom odboru Udruženja predložiti kandidate za izbor na navedeno radno mjesto, - Upravni odbor Udruženja privrednika na čelu sa Predsjednikom donosi konačnu odluku o izboru kandidata za radno mjesto „IZVRŠNI DIREKTOR“, - Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene diplome o visokom obrazovanju, - Sva potrebna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na Javni oglas može biti u orginalnom obliku ili ako to nije moguće, ovjerena kopija dokumenata, ne starija od 6 mjeseci, - Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane, - Kandidati koji ne budu ispunjavali uslove iz Javnog oglasa će nakon završene konkursne procedure o istom biti obavješteni pisanim aktom Udruženja, - Upravni odbor Udruženja na osnovu ovlaštenja propisanih Statutom i donešenjem odluke, može poništiti Javni oglas i ne izvršiti odabir kandidata, bez obaveze obrazlaganja takve odluke. 

PODNOŠENJE PRIJAVA Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a biće objavljen na zvaničnoj web stranici Udruženja i putem lokalnih radijskih i televizijskih kuća. Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično u kancelariju Udruženja svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti na adresu: Udruženje privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj Ulica Nesuha Mešića bb 74260 Tešanj sa obaveznom naznakom: „Prijava na Javni oglas za prijem zaposlenika u radni odnos“-NE OTVARATI. Broj: 021/22 Tešanj, 01.02.2022.god. PRE