POTPISIVANJE UGOVORA ZA FORMIRANJE NOVE PLOHE ZA ODLAGANJE I UPRAVLJANJE OTPADOM NA DEPONIJI "BUKVA"

Nova ploha osim građevinskih radova podrazumijeva izradu nepropusnih folija i drenažnog sistema za prikupljanje procjednih voda, a prostire se na površini oko 4000m2.


Nakon provedene javne nabavke u prostorijama JP RAD d.d. Tešanj danas je potpisan ugovor sa preduzećem GT Trade o formiranju nove plohe koja će omogućiti u narednim godinama odlaganje i upravljanje otpadom sa područja Općine Tešanj na način kako to nalaže Zakon o upravljanju otpadom FBiH, ali i Općinski plan upravljanja otpadom. Prethodnih godina urađen je Glavni projekat sanacije deponije u sklopu kojeg je predviđeno i formiranje nove plohe, a osim toga obezbjeđene su sve potrebne dozvole za ovakvu vrstu aktivnosti od strane JP RAD d.d.
Radi se o značajnoj investiciji za JP RAD d.d. i jednom od najvećih projekata u zadnje vrijeme.

Ukupna vrijednost projekta je 407.160,00 KM sa PDV-om.
➡️Općina Tešanj 150.000,00 KM
➡️JP Rad d.d. Tešanj 224.160,00 KM
➡️Ministarstvo za prostorno uređenje,promet i komunikacije ZDK 33.000,00 KM.(sredstva koje je preduzeće obezbjedilo kroz projektnu aplikaciju)
U narednim danima preduzeće GT Trade bit će uvedeno u posao zajedno sa nadzorom koje će angažovati JP RAD.
GT Trade je preduzeće sa 28 godina iskustva u ovoj oblasti. Radili su mnoge slične projekte u BiH i regionu.
Na usluzi građanima.
JP RAD d.d. Tešanj