RAZVOJ I PROŠIRENJE AKREDITACIJE LABARATORIJE JP RAD d.d.

Ove parametre radimo u vodi za piće i u otpadnoj vodi, a svi navedeni parametri su sada uspješno i akreditovani. Osim naših internih potreba naša labaratorija nudi i eksterne usluge kontrole


JP RAD d.d. Tešanj u okviru svojih djelatnosti posjeduje i vlastitu akreditovanu labaratoriju od strane Instituta za akreditaciju BiH (BATA).
Prethodni period uposlenici labaratorije aktivno su radili na pripremi za obnavljanje akreditovanih parametara (ukupno 25) i dodatnom proširenju akreditacije na dodatnih 8 parametara.
Komisija iz Federalnog ministarstva PVŠ bila je u posjeti 29.09.22. i produžila rješenje, dok je komisija Instituta za akreditaciju boravila 03. i 04.11.2022. u prostorijama labaratorije i nadzorno ocjenjivanje ocijenila USPJEŠNIM.
Osim toga labaratorija je prethodno ovoj akreditaciji izvršila nabavku spektrofonometra Lambda 365+ koji služi za mjerenje aniona i kationa u UV/VIS području rada pri talasnim dužinama od 190 nm do 1100 nm. Sa njim se mogu mjeriti svi parametri koji zadovoljavaju ovaj raspon talasnih dužina. U našoj laboratoriji , trenutno radimo na njemu sljedeće parametre:
- Amonijak
- Nitriti
- Nitrati
- Željezo
- Sulfati
- Hrom (VI)
- Ortofosfati
- Ukupni fosfor i
- Boja
.
Čestitamo
prvenstveno uposlenicima naše labaratorije, kao i svim ostalim koji su direktno ili indirektno dali doprinos razvoju ove naše djelatnosti.
NA USLUZI GRAĐANIMA!
JP RAD d.d. Tešanj